Roczne sprawozdania w sprawie ADR, ADN i RID

Podmioty, które zostały wymienione w ADR, ADN bądź też w RID, zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku, dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzące taką właśnie działalność, zostały zobowiązane do tego, by do dnia 28 lutego b.r. wysłać roczne sprawozdania z działalności w roku poprzednim. Sprawozdanie powinno zostać przekazane odpowiednio do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej/przewóz żeglugą śródlądową/, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego/przewóz koleją/, Wojewody Inspektora Transportu Drogowego – przewóz drogowy.

Sprawozdanie roczne stanowi generalnie zestawienie ilości transportowanych towarów, które zostały uznane za niebezpieczne, w tym również tych, uznanych za towary niebezpieczne dużego ryzyka. W zależności od sposobu transportu, formularz uwzględnia między innymi: cysterny, przewóz luzem, w sztukach, w gazowcach, kontenerach i inne metody. Jeżeli chodzi o rodzaje operacji (transportowych), powinno się brać pod uwagę czynności związane z pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem, rozładunkiem, ważenie i inne operacje charakterystyczne dla danego transportu.

Należy tu zauważyć, że sprawozdanie to nie dotyczy towarów, których przewóz odbywał się w całości poza terenem naszego kraju. Podobnie jest, jeżeli chodzi o towary w ramach obowiązujących wyłączeń.

Zarówno wzór formularza jak i objaśnienia, stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 14 sierpnia 2012r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i sposobów jego wypełniania.

Tego rodzaju sprawozdanie powinno być wykonane w dwóch egzemplarzach. Powinno też zostać podpisane przez doradcę ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który posiada ważne świadectwo. Pod sprawozdaniem swój podpis powinien również złożyć uczestnik przewozu. Na koniec jeden z dwóch egzemplarzy powinno się wysłać do właściwej jednostki, odpowiedzialnej za dany rodzaj przewozu.

Drugi egzemplarz należy pozostawić i przechowywać w siedzibie uczestnika. Czas przechowywania wynosi 5 lat.